Algemene voorwaarden

Van Bronze Special Art, gevestigd te Bergschenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57031967, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam onder nummer 28/2020.

ARTIKEL 1       DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Bronze Special Art.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, levering van zaken/objecten en/of verlenen van diensten. Opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van zaken/objecten en/of verlenen van diensten, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken/objecten c.q. materialen aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen worden verricht.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een door opdrachtnemer uitgebrachte en door opdrachtgever geaccepteerde offerte wordt in deze algemene voorwaarden ook aangemerkt als overeenkomst.
 5. Werkzaamheden: het restaureren van beelden/(kunst)objecten, het voorzien van (kunst)objecten en allerhande interieurdelen van een metalen coating, het spuiten van (kunst)objecten en interieurdelen, het creëren van (kunst)objecten, het patineren en polijsten van metalen (kunst)objecten, het vervaardigen of af-/bijwerken van sokkels met behulp van een steenzaag en boorkolom, bronsverwerking, het verzorgen van afgietsels van (kunst)objecten, het digitaliseren van tastbare (kunst)objecten middels 3D scanapparatuur en -techniek, het verbronzen en/of metalliseren van (kunst)objecten en ondergronden, het vervaardigen van een ontwerp in siliconen rubberen mallen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Vorenbedoelde beelden, (kunst)objecten en alle overige zaken en materialen die worden gerestaureerd, behandeld, vervaardigd, gebruikt en/of worden geleverd uit hoofde van de opdracht worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als volgt: het object, de zaak, het werk, het goed, het product, het geleverde en/of een meervoud van deze begrippen.

ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID

 1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, en de uit­voe­ring daarvan, worden uitsluitend beheerst door onder­havige voorwaarden, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdrachtgever met wie eerder op deze algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 4. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op aanbiedingen en offertes die opdrachtnemer in dit kader doet.
 5. Door het enkel geven van een opdracht aan opdrachtnemer verklaart opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en de gelding van deze voorwaarden te hebben geaccepteerd, met uitsluiting van andere voorwaarden.
 6. Voor zover bij uitzondering zaken worden verhuurd door opdrachtnemer aan opdrachtgever, zullen deze algemene voorwaarden eveneens gelden.
 7. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uit­sluitend indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 8. Indien opdrachtnemer bij enige overeenkomst een afwijking op deze algemene voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 9. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3       AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes, voorcalculaties, tekeningen, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door opdrachtnemer, in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht om het aanbod binnen zeven werkdagen na aanvaarding te herroepen, tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak/zaken c.q. materialen waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever een model, afbeelding, tekening, berekening of andere specificatie heeft getoond, dat staat tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vast dat daardoor een aanduiding van de aangeboden zaak/het aangeboden object wordt gegeven zonder dat het te leveren daaraan, ook wat betreft maat, gewicht en kleur, behoeft te beantwoorden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de (technische) uitvoering van de geleverde zaak/het geleverde object.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat(ten).
 4. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand indien en nadat een opdracht op verzoek van opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding kan blijken uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel wanneer opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 5. Toezeggingen van dan wel afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet, voor zover deze niet door opdrachtnemer nadien schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en de prijs hiervan door te bere­kenen aan opdrachtgever indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4       WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEER-/ MINDERWERK

 1. Alle wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp/de tekening/de berekening/het object/de zaak of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van geschatte hoeveelheden of afme­tingen wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats in geval:
 • van wijzigingen in en/of aanvullingen op de overeengekomen offerte / overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, een en ander als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 • in de offerte dan wel overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen – zoals onder andere, doch niet uitsluitend, in geval van gietwerk of metalliseren – en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen;
 • in de gevallen waarin verrekening van meer- of minderwerk tussen Partijen is overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.
 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 2. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtin­gen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van modellen, modelplaten, gereedschappen of van de verwerken materialen, import en/of handelsverboden e.d..

ARTIKEL 5       PRIJZEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van opdrachtnemer zoals vermeld op offertes en bij aanbiedingen exclusief
 2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, belastingen en andere overheidsheffingen alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien de in lid 2 bedoelde heffingen en/of de kostprijsfactor van bestelde producten – waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van lonen en grondstoffen – na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd, dan heeft opdrachtnemer, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen.
 4. Indien door opdrachtnemer prijzen zijn verstrekt op basis van voorlopige maten/gewichten, die in het werk moeten worden gemeten c.q. gecontroleerd, is het door opdrachtgever daadwerkelijk te betalen bedrag de prijs die wordt berekend aan de hand van definitieve maten/gewichten bij levering.
 5. Indien door opdrachtnemer samples worden uitgeleend aan opdrachtgever dan dienen deze samples – op straffe van een boete van € 100,00 per sample – binnen 10 werkdagen (in ongewijzigde/ongeschonden staat) aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.
 6. Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. ­

ARTIKEL 6       BETALING

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om per opdracht voor aanvang van de werkzaamheden een aanbetaling van opdrachtgever te verlangen indien de totaal geoffreerde prijs meer dan € 000,00 bedraagt. Deze aanbetaling bedraagt in dat geval 50% van het totaal geoffreerde bedrag. Opdrachtnemer vangt pas aan met de werkzaamheden vanaf het moment dat hij de aanbetaling van opdrachtgever heeft ontvangen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om gedurende de werkzaamheden periodiek te factureren, waarbij telkens een bepaald door opdrachtnemer te bepalen percentage van de geoffreerde prijs wordt gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tevens dient betaling door opdrachtgever plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6.4. tot en met 6.12.
 3. Buiten het in de vorige leden bepaalde over de betaaltermijnen van voorschot- en tussentijdse facturen, dient betaling van het factuurbedrag  te geschieden zonder korting of schuldvergelijking uiterlijk op de afgesproken dag van ophalen of verzenden van het product  op de door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betreffende vervaldatum staat tevens op de factuur vermeld.
 4. Betaling dient te geschieden door overmaking op één van de bankrekeningen van opdrachtnemer, tenzij een andere wijze van betaling wordt verlangd of wordt overeengekomen. In geval van overmaking geldt als de dag van betaling de datum waarop de bank de rekening van opdrachtnemer crediteert.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.
 6. Geschillen over de (af)levering laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.
 7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten, behoudens voor het deel van de factuur waartegen terecht bezwaar is gemaakt, de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 1. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 2. Indien opdrachtgever geen consument is en na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de in het vorige lid bedoelde rente alsook de met de invordering gepaarde kosten, zonder dat hiervoor nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, voor rekening van opdrachtgever. Onder kosten die met de invordering gepaard gaan wordt onder meer, doch niet uitsluitend, bedoeld de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit (BIK), zonder dat opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat opdrachtnemer in die kosten is vervallen. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250,00. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente als bedoeld in lid 8 van dit artikel verschuldigd. Indien opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de in het derde lid van dit artikel genoemde termijn, dan wel na het verstrijken van een nader overeengekomen betalingstermijn, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de rente als bedoeld in lid 8 van dit artikel over het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van minimaal veertien dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit (BIK). Indien de consument-opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn – naast de rente als bedoeld in lid 8 van dit artikel – tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, alsmede de rente als bedoeld in lid 8 van dit artikel over deze buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Alle gerechtelijke en/of executie en/of overige kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is laatstgenoemde behalve de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten verbonden aan de faillissementsaanvraag verschuldigd.
 4. Verder is opdrachtnemer steeds gerechtigd alvorens de overeenkomst uit te voeren of met de uitvoering van de overeenkomst voort te gaan, te verlangen dat opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te bepa­len termijn, naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheid verschaft voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Het nalaten van de opdrachtgever om binnen de door opdrachtnemer bepaalde termijn de verlangde zekerheid te verschaffen, geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor opdrachtgever of derden voortvloeit.
 5. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en (buitengerechtelijke incasso) kosten worden voldaan.

ARTIKEL 7       (AFLEVERINGS)TERMIJNEN

 

 1. Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient opdrachtnemer van opdrachtgever te hebben ontvangen:
  1. de eventuele aanbetaling als bedoeld in artikel 6 lid 1;
  2. de eventueel door de opdrachtnemer verzochte zekerheid als bedoeld in artikel 6 lid 11;
  3. alle noodzakelijke gegevens, documenten en materialen betrekking hebbende op de werkzaamheden.
 2. De overeengekomen (af)leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is derhalve geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 3. De (af)leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat er voor opdrachtnemer geen belemmeringen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 4. Opdrachtgever verkrijgt geen enkel recht op schadevergoeding vanwege levering na de aangegeven (af)leveringstermijn.
 5. Indien een bepaalde datum van (af)levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke opdrachtnemer niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, staking, uitsluiting, oorlog(sgevaar) of andere bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen de omstandigheden als genoemd in artikel 12.
 6. De termijn van uitvoering en/of (af)oplevering van een werk/object wordt verlengd met de tijd welke opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.
 7. Aflevering van de zaak / het object geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging c.q. offerte.
 8. Opdrachtgever is verplicht de zaken/objecten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever de overeengekomen zaak/het overeengekomen object bij opdrachtnemer afhaalt zodra laatstgenoemde heeft gemeld dat deze zaak/dit object afgehaald kan worden, dan heeft opdrachtgever tot 14 dagen na voornoemde melding de tijd om dit te doen. Als de zaak/het object na afloop van deze termijn niet door opdrachtgever is afgenomen of opdrachtgever de noodzakelijke informatie voor levering niet heeft verstrekt, dan staat deze voor rekening en risico van laatstgenoemde te harer beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 8       EINDAFREKENING EN RETENTIERECHT

 1. Nadat het werk is voltooid, ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer de (eind)factuur betreffende het (eventueel nog niet in rekening gebrachte deel van het) geoffreerde/overeengekomen totaalbedrag en het saldo van min- en meerwerk. In dit kader gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om goederen van opdrachtgever die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat opdrachtgever aan alle (nog te ontstane) financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Het retentierecht zal door opdrachtnemer niet uitgeoefend worden indien opdrachtgever voldoende zekerheden aan opdrachtnemer heeft gesteld, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

ARTIKEL 9       EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang opdrachtnemer geen volledige betaling inzake enige overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende verplichtingen, waaronder gehoudenheid tot het vergoeden van rente en kosten heeft ontvangen, dan wel betaling van enige deelfactuur heeft ontvangen, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de eigendom van opdrachtnemer, ongeacht op welk moment deze goederen werden geleverd door opdrachtnemer en ongeacht waar de goederen zich bevinden.
 2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Opdrachtnemer heeft totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden, het recht om de goederen terug te vorderen en onder zich te houden totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming en medewerking om de goederen terug te verkrijgen en zal daartoe opdrachtnemer (en haar gemachtigden) toegang verlenen tot alle plaatsen waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden.
 5. Dit artikel is tevens van toepassing indien opdrachtgever enige verplichting in de overeenkomst niet nakomt, indien zij liquideert, surseance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, wettelijke schuldsanering conform Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd en/of verkregen of beslag op de goederen wordt gelegd.
 6. Opdrachtgever is verplicht om een eventuele beslaglegger, curator, bewindvoerder etc. op de hoogte te stellen van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen en onmiddellijk een mededeling hierover te doen aan opdrachtnemer. Nalatigheid hierin vermindert de eigendomsrechten van opdrachtnemer niet.
 7. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn opdrachtgever verboden voor zover zij niet volledig aan haar betalingsverplichting jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
 8. Bij terugneming van zaken door opdrachtnemer zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, schade aan de zaken inbegrepen en onverminderd het recht op de aanspraak van interest en gederfde winst door opdrachtnemer.
 9. De bestuurder van een rechtspersoon die beschikking over de goederen in strijd met dit artikel toestaat, zal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade die opdrachtnemer daardoor lijdt.
 10. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

ARTIKEL 10     ANNULEREN

 1. Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert en/of goederen en/of diensten weigert af te nemen, is hij aan opdrachtnemer alle door deze redelijkerwijs gemaakte kosten, waarbij inbegrepen kosten ter voorbereiding, aangeschafte materialen en/of grondstoffen, lonen, sociale lasten, heffingen en accijnzen etc. verschuldigd. Voorts is opdrachtgever in dat geval verplicht om het reeds door opdrachtnemer gepresteerde volledig te vergoeden. Opdrachtgever zal daarnaast aan opdrachtnemer als schadeloosstelling 50% van de geoffreerde prijs verschuldigd zijn.
 2. In geval van annulering door opdrachtgever is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die (kunnen) ontstaan als gevolg van de annulering van de opdracht en/of de weigering van goederen en/of diensten door opdrachtgever.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Het al dan niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn voor opdrachtgever nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11     OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 1. Indien opdrachtgever overgaat tot liquidatie, staking of overdracht van zijn of haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn of haar bedrijf of in het geval van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van opdrachtgever of van toepassing schuldsanering (WSNP) of in het geval opdrachtgever tot boedelafstand overgaat, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden, staat het opdrachtnemer eveneens vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden.
 2. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, kosten en interesten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, kosten en interesten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.
 5. Indien opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt – of de overeenkomst door de rechter wordt ontbonden – dan wel de uitvoering daarvan opschort, heeft opdrachtnemer tevens het recht om anderen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever lopende overeenkomsten te ontbinden respectievelijk de uitvoering daarvan op te schorten. Tevens heeft opdrachtnemer in dat geval het recht om van opdrachtgever al hetgeen hij (opdrachtgever) aan opdrachtnemer verschuldigd is in één keer op te eisen. Een ontbinding van de overeenkomst heeft terugwerkende kracht en zakelijke werking.
 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat opdrachtgever in dat geval gehouden is om alle door opdrachtnemer redelijkerwijs gemaakte kosten aan opdrachtnemer te voldoen, waarbij – onder andere, doch niet uitsluitend – inbegrepen aangeschafte materialen en/of grondstoffen, lonen, sociale lasten, heffingen en accijnzen etc.. Voorts is opdrachtgever in dat geval verplicht om het reeds door opdrachtnemer gepresteerde volledig te vergoeden.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Behalve in het geval het tussentijds eindigen aan opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 

ARTIKEL 12     OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Bij het voordoen van overmacht zoals beschreven in dit artikel zal opdrachtnemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmachtsituatie.

ARTIKEL 13     ONDERZOEK, RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De door opdrachtnemer op te leveren zaken/objecten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van (af)levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Omdat de werken te allen tijde bezichtigd kunnen worden, het werk na opdracht conform de specificatie van de opdrachtgever wordt gerestaureerd, behandeld (waaronder brons gieting) en/of wordt geproduceerd en daarbij sprake is van (ambachtelijk) maatwerk, is het niet mogelijk om een beroep te doen op enige garantie.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken/objecten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, dit is veelal op het moment van oplevering. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden eventuele zichtbare gebreken terstond bij (af)levering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen aflevering bon. Deze aflevering bon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van het afleverde. Eventuele niet direct zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat opdrachtgever deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren, doch uiterlijk binnen veertien dagen na afleveringsdatum, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Opdrachtgever verliest al zijn of haar rechten en bevoegdheden wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering van het geleverde is overgegaan, terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan het geleverde door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen enkele klacht is ontvankelijk op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van (opgegeven) kleuren en eigenschappen en/of veroorzaakt door het bewerkingsproces van opdrachtnemer.
 5. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn of haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien opdrachtgever na afloop van de termijn als genoemd in lid 4 een melding doet van een gebrek, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien opdrachtgever tijdig heeft gereclameerd en partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over (omvang van) het gebrek en de schade, kan op verzoek van één der partijen een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld. De partij die de deskundige in eerste instantie inschakelt, voldoet in eerste instantie de rekening van de deskundige. De kosten van deze deskundige komen uiteindelijk voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Bij gedeeltelijke (in)gelijkstelling door de deskundige wordt de rekening van de deskundige door partijen bij helfte gedeeld.
 8. Indien vaststaat of vast komt te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen van ten hoogste de factuurwaarde van opdracht terzake de gebrekkige zaak. Opdrachtnemer is niet tot verdere schadevergoeding verplicht dan in de vorige zin bepaald. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten die opdrachtnemer voor haar rekening heeft moeten nemen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die:
 • is ontstaan als gevolg van klimatologische omstandigheden c.q. weersinvloeden of -omstandigheden alsmede indien veranderingen in (het materiaal van) de zaak ontstaan vanwege de blootstelling aan natuurlijke invloeden. Zo reageren non ferro metalen altijd op weersinvloeden;
 • is ontstaan door kleurafwijkingen, natuurlijk in het materiaal voorkomende kleur- en structuurverschillen alsmede invloeden van natuurlijk in het materiaal voorkomende andere stoffen. Zo kunnen patina kleurstellingen afwijken van samples omdat het een natuurlijk proces is;
 • het gevolg is van de verwerking met andere (hulp)stoffen van de goederen, zoals verf, coatings, beitsen, nagels, lijmen e.d.;
 • is ontstaan als gevolg van krimpvorming bij gietvormen;
 • is ontstaan door of als gevolg van transport, hetgeen betekent dat het laden, transporteren en lossen van zaken/objecten volledig voor rekening en risico van opdrachtgever komt;
 • het gevolg is van andere bijzondere omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, waaronder, doch niet uitsluitend, de omstandigheden als bedoeld in artikel 12.
 1. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook:
  • ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, waaronder onder andere tekeningen, modellen, maten en berekeningen worden verstaan;
  • welke ontstaat aan de door opdrachtgever afgegeven zaak/het afgegeven object, van welke zaak/object opdrachtnemer een afgietsel/mal moet maken, daaronder begrepen verkleuring en/of beschadiging van de zaak/het object of het (af)breken van onderdelen van de zaak/het object;
  • die is ontstaan als het volg van een niet door opdrachtgever opgevolgd – en door opdrachtnemer gegeven – (technisch) advies;
  • aan zaken/objecten die door of namens opdrachtgever in gemonteerde staat worden aangeleverd, maar in verband met de te verrichten werkzaamheden noodzakelijkerwijs gedemonteerd moeten worden;
  • aan zaken/objecten die zonder overleg met of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer bij opdrachtnemer worden afgeleverd.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde derden en opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van vervoer en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 5. Iedere vorm van aansprakelijkheid komt te vervallen indien een gebrek en/of schade is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of derden, wanneer opdrachtgever of derden – zonder toestemming van opdrachtnemer – aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 6. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 7. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van diens verzekeraar in voorkomend geval.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

ARTIKEL 14     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, modellen en/of vervaardigde objecten behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 2. De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, modellen en objecten blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 000,00, onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 15     VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien opdrachtnemer op grond van het bepaalde in de voorgaande leden door derden mochten worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 16     TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

 

ARTIKEL 17     PRIVACYVERKLARING

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers en andere personen die contact met ons hebben of onze website bezoeken.
 2. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Opdrachtnemer omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met opnemen met Opdrachtnemer via telefoon of e-mail. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u de klacht liever niet bij Opdrachtnemer indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 3. Opdrachtnemer zal eventuele persoonsgegevens van opdrachtgever verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door opdrachtnemer kunnen nakomen van de overeenkomst die met opdrachtgever is aangegaan alsmede om opdrachtgever op te hoogte te houden van diverse aangelegen, waaronder de activiteiten die opdrachtnemer ontplooit.
 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Opdrachtnemer?

Opdracht

 1. Indien u een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt, verwerkt Opdrachtnemer persoonsgegevens die u aan Opdrachtnemer verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht en voor de activiteiten die verband houden met de bedrijfsdoeleinden van Opdrachtnemer.

Facturering

 1. Indien u een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt, verwerkt Opdrachtnemer ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Opdrachtnemer verricht en/of de producten die Opdrachtnemer levert. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

 1. Indien u contact met Opdrachtnemer opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerkt Opdrachtnemer de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan Opdrachtnemer verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met Opdrachtnemer zoekt.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Opdrachtnemer persoonsgegevens?

Opdracht

 1. Opdrachtnemer gebruikt de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in het kader van de opdracht. Opdrachtnemer vraagt u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door opdracht te verstrekken aan Opdrachtnemer. Als u deze toestemming niet geeft kan Opdrachtnemer helaas de opdracht niet in behandeling nemen, omdat Opdrachtnemer de opdracht niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor de opdracht. U hebt het recht om uw toestemming weer in te trekken. Opdrachtnemer mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Opdrachtnemer kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming de opdracht niet meer uitvoeren c.q. geen diensten meer voor u verrichten en zal de opdracht dan onmiddellijk moet eindigen en afwikkelen.
 2. De door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. uitgevoerde projecten kunnen worden gebruikt ten behoeve van de website, op social media of als (ander) reclamemateriaal, mits opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. NAW-gegevens en foto’s waarop personen herkenbaar te zien zijn, zullen door niet door opdrachtnemer worden geopenbaard.

Facturering

 1. De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruikt Opdrachtnemer om te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de opdracht die u aan Opdrachtnemer heeft gegeven uit te voeren.

Contact

 1. De contactgegevens die u aan Opdrachtnemer verstrekt gebruikt Opdrachtnemer om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om de offerte of opdracht door te spreken. Opdrachtnemer verwerkt deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Opdrachtnemer, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van de werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

 

Hoe lang bewaart Opdrachtnemer uw persoonsgegevens?

Opdracht

 1. Opdrachtnemer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen zoveel mogelijk in acht genomen. De bewaartermijn loopt vanaf definitieve beëindiging van de opdracht.

Administratie

 1. Opdrachtnemer bewaart haar administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van minimaal zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

 1. Opdrachtnemer bewaart overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij Opdrachtnemer indient om deze te verwijderen.

Met wie deelt Opdrachtnemer uw gegevens?

 1. Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Opdrachtnemer verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door de ICT provider van Opdrachtnemer. Daarnaast gebruiken Opdrachtnemer voor haar order- en administratiesysteem, communicatie en website software, waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen (en dus verwerkt) door de softwareleverancier van Opdrachtnemer. Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken en tenzij Opdrachtnemer een derde partij inhuurt om in opdracht van Opdrachtnemer en/of u invulling te geven aan de uitvoering van de opdracht en/of de bedrijfsdoeleinden van Opdrachtnemer. Indien een derde partij in opdracht van Opdrachtnemer diensten uitvoert, is deze privacyverklaring van overeenkomstige toepassing.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 1. Opdrachtnemer heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

 1. U heeft de volgende rechten:

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan, voor zover dat mogelijk is. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kan uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Opdrachtnemer op te nemen.

Wijzigingen

 1. Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die Opdrachtnemer verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Opdrachtnemer deze privacyverklaring aanpassen.